SDI 13/06

SDI 13/06

Zaświadczenie lekarskie dołączone do wniosku obwinionego o odroczenie rozprawy przed sądem II instancji powinno odpowiadać wymogom przewidzianym w art. w art. 117 § 2a oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie (Dz. U. Nr 110, poz. 1049), ponieważ nie w każdym przypadku niezdolność do świadczenia pracy pociąga za sobą brak możliwości stawienia się na wezwanie organu procesowego.

SDI 13 06