Uncategorized

WO-24/18

Opracowanie przez radcę prawnego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki oceny działania oraz zmian w ustawie o usługach turystycznych i występowanie w indywidualnych sprawach dotyczących roszczeń klientów niewypłacalnych biur podróży przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi [...]

2019-05-13T15:35:39+00:00 2018/04/13|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|

WO-134/17

Obwiniony radca prawny na podstawie złożonego wniosku wskazującego rachunek bankowy swojej kancelarii otrzymał zwrot opłaty sądowej od pozwu i nie dokonał rozliczenia się z klientem, czym popełnił delikt dyscyplinarny.   WO-134/17

WO-163/17

Wydanie przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeczenia reformatoryjnego, zaostrzającego wymierzoną w pierwszej instancji karę dyscyplinarną nie było dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrok został wydany w trybie konsensualnym, a odwołanie na niekorzyść obwinionego złożył Minister Sprawiedliwości, a [...]

2019-04-12T09:01:14+00:00 2018/02/26|Teza: Uncategorized|

WO-73/17

Termin przedawnienia, określony w art. 70 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zostaje przerwany nie w momencie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (tak jak to uznał Okręgowy Sąd Dysycplinarny), ale z momentem podjęcia przez [...]

2018-08-09T14:31:31+00:00 2017/09/21|Teza: 15. Przedawnienie, Uncategorized|