19. Postanowienia

WO-131/17

Teza: brak naruszenia zasad etyki Nie stanowi deliktu dyscyplinarnego nie przedkładanie sądowi przez pełnomocnika procesowego dowodów niekorzystnych dla mocodawcy. W przypadku „zasypania” pełnomocnika procesowego przez klienta dowodami, radca prawny ma prawo a także obowiązek dokonać [...]

WO-119/16

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie nastąpiła niemożność sporządzenia uzasadnienie początkiem biegu terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego jest termin doręczenia niniejszego postanowienia. WO-119 16

WO-3/16

Na podstawie art. 430§1 k.p.k. i art. 429§1 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli wniesiony został przez osobę nieuprawnioną, t. j. przez [...]