18. Pozostałe

WO-11/18

Rzecznik Dyscyplinarny powinien wnieść o wymierzenie za konkretny czyn konkretnej kary dyscyplinarnej, gdyż w przeciwnym przypadku pozbawia się w przyszłości możliwości kwestionowania orzeczenia w przypadku uznania, że została obwinionemu wymierzona zbyt łagodna kara. WO-11/18

2019-04-01T13:07:13+00:00 2018/02/26|Teza: 18. Pozostałe|Słowa kluczowe: |

WO-166/17

Nie stawienie się radcy prawnego na rozprawie bez usprawiedliwienia a w sytuacjach nagłych brak usprawiedliwienia niezwłocznie po ustaniu przyczyny to uniemożliwiającej , stanowi delikt dyscyplinarny.   WO-166/17

2019-04-12T09:06:00+00:00 2018/02/26|Teza: 18. Pozostałe|

WO-165/17

Nie załączenie przez radcę prawnego dokumentu posiadanego pełnomocnictwa do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wierzyciel nie poniósł szkody, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego.   WO-165/17

2019-04-01T12:59:59+00:00 2018/02/21|Teza: 18. Pozostałe|

WO-160/17

Jeżeli obwiniony we wniosku nie wniósł o odroczenie rozprawy lub jej przerwanie, a jedynie usprawiedliwiał swoją nieobecność, wniosek ten nie mógł doprowadzić do odroczenia rozprawy, albowiem takie żądanie nie zostało przez obwinionego wyrażone. WO-160/17

WO-133/17

Sąd może odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a żadna z [...]

WO-91/17

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem  organ procesowy może uznać niestawiennictwo obwinionego za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że obwiniony zdolny jest do udziału [...]