18. Pozostałe

WO-85/17

Pracownicy zatrudnieni w okręgowych izbach radców prawnych nie ponoszą odpowiedzialności dyscyplinarnej, określonej przepisami ustawy o radcach prawnych, takiej bowiem odpowiedzialności podlegają jedynie radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy. 85.17.docx

2018-08-09T14:35:25+00:00 2017/09/12|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|

WO-87/17

Ani Sekretarz, ani Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie mają w swoich kompetencjach uprawnienia do monitorowanie terminowości i jakości prowadzenia spraw zawodowych przez radców prawnych ich izby.   87.17.docx

2018-08-09T14:35:44+00:00 2017/08/25|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|

WO-43/17

Brak jest możliwości przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej Dziekanowi Rady OIRP za ewentualną bezczynność organów odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. 43.17.doc

2018-08-09T15:11:04+00:00 2017/05/16|Teza: 18. Pozostałe, Uncategorized|

WO-119/16

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie nastąpiła niemożność sporządzenia uzasadnienie początkiem biegu terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego jest termin doręczenia niniejszego postanowienia. WO-119 16

WO-104/15

Analizując status skarżącego należy wskazać na istotę pokrzywdzenia i osoby pokrzywdzonego. O pokrzywdzeniu decyduje bezpośredniość naruszonego lub zagrożonego przestępstwem dobra prawnego a o tym, czyje dobro prawne zostało w konkretnej sytuacji naruszone decyduje prawo karne [...]

WO-108/15

W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec radcy prawnego, którego prawomocnym orzeczeniem uznano za kłamcę lustracyjnego, nie prowadzi się ponownie postępowania dowodowego, mającego na celu zbadanie, czy oświadczenie lustracyjne złożone przez radcę prawnego jest prawdziwe. Sąd dyscyplinarny [...]

WO-84/15

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie ma ustawowych kompetencji do nadzorowania i kontrolowania pracy radców prawnych, w tym także wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu, nie posiada także ustawowego umocowania do wszczynania z urzędu postępowań [...]