14. Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne

WO-59/16

Sąd dyscyplinarny zachowuje samodzielność jurysdykcyjną a orzeczenie zapadłe w postępowaniu karnym nie ma charakteru prejudykatu w postępowaniu dyscyplinarnym. Sąd dyscyplinarny jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do wszystkich przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednak w uchwale [...]

WO-73/16

Postępowanie dyscyplinarne, jako odrębne, toczy się niezależnie od postępowania karnego, możliwe jest ewentualnie jego zawieszenie na czas trwania postępowania karnego. Zdaniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, sąd dyscyplinarny powinien jednak brać pod uwagę wyniki postępowań karnych i [...]