09. Stosunki z klientem

WO-134/17

Obwiniony radca prawny na podstawie złożonego wniosku wskazującego rachunek bankowy swojej kancelarii otrzymał zwrot opłaty sądowej od pozwu i nie dokonał rozliczenia się z klientem, czym popełnił delikt dyscyplinarny.   WO-134/17

WO-118/17

Obwiniony po wypowiedzeniu mu pełnomocnictw procesowych i wezwaniu do zwrotu powierzonych w sprawie dokumentów, nie zwrócił tych dokumentów klientom, gdyż wysłał komplet dokumentów przesyłką za pobraniem kwoty wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT, czym [...]

WO-131/17

Teza: brak naruszenia zasad etyki Nie stanowi deliktu dyscyplinarnego nie przedkładanie sądowi przez pełnomocnika procesowego dowodów niekorzystnych dla mocodawcy. W przypadku „zasypania” pełnomocnika procesowego przez klienta dowodami, radca prawny ma prawo a także obowiązek dokonać [...]

WO-78/16

Nawet jeśli pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu do prowadzenia sprawy obejmowało zastępstwo procesowe w pierwszej instancji, obowiązkiem radcy prawnego było, w ramach tego pełnomocnictwa, złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. WO-78 16