09. Stosunki z klientem

WO-131/17

Teza: brak naruszenia zasad etyki Nie stanowi deliktu dyscyplinarnego nie przedkładanie sądowi przez pełnomocnika procesowego dowodów niekorzystnych dla mocodawcy. W przypadku „zasypania” pełnomocnika procesowego przez klienta dowodami, radca prawny ma prawo a także obowiązek dokonać [...]

WO-78/16

Nawet jeśli pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu do prowadzenia sprawy obejmowało zastępstwo procesowe w pierwszej instancji, obowiązkiem radcy prawnego było, w ramach tego pełnomocnictwa, złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. WO-78 16

WO-102/15

Profesjonalny pełnomocnik zawsze jest zobowiązany do stawiennictwa na rozprawach. Jeżeli jest to niemożliwe, powinien usprawiedliwić przed sądem swoją nieobecność lub zapewnić zastępstwo. Sąd nie musi badać uszczerbku wynikającego z niestawiennictwa obwinionego, gdyż sama nieusprawiedliwiona nieobecność [...]