11. Odpowiednie stosowanie

SDI 91/17

Odnoszenie się do zeznań obwinionego złożonych w charakterze świadka nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej, w takiej sytuacji Sąd odwoławczy zobligowany jest do zbadania czy naruszenie tego przepisu miało wpływ na treść orzeczenia. Kategoria 11 SDI [...]

2018-06-07T11:36:04+00:00 2017/12/20|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 68/17

1. W przypadku wydania orzeczenia w jednym z trybów konsensualnych podstawą odwołania nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych lub rażącej niewspółmierności kary, które zostały zawarte w treści porozumienia. 2. Ograniczenie zawarte w art. [...]

2018-06-28T13:16:24+00:00 2017/10/04|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

VI KS 2/17

Wobec tego, że w art. 74 pkt 1 ustawy o radcach prawnych ustanowiono zasadę, w myśl której w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, nie ma wątpliwości, [...]

2018-06-28T13:19:07+00:00 2017/06/08|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

VI KS 1/17

Wobec braku choćby częściowego unormowania skargi na wyrok sądu odwoławczego w ustawie o radcach prawnych, biorąc pod uwagę specyfikę postępowania dyscyplinarnego oraz charakter instytucji określonej w rozdz. 55a k.p.k., należy uznać, że brak jest podstaw [...]

2018-06-28T13:18:07+00:00 2017/04/21|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 42/16

Sąd Najwyższy stwierdza, że nie ma żadnych normatywnych racji, aby uznać, że zawarty w ustawie o radcach prawnych (art. 741 pkt 1) przepis odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach nieuregulowanych w [...]

2018-06-28T13:15:21+00:00 2017/01/13|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 44/16

Sąd drugiej instancji w przypadku kiedy dojdzie do wniosku, że niezasadne orzeczenia uniewinniającego zobligowany jest do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Kategoria 11 SDI 44 16

2018-06-07T11:28:07+00:00 2016/09/23|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 42/15

Przedawnienie jednego z czynów przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej nie może powodować wyłączenie go spod oceny dyscyplinarno-prawnej w kontekście przestępstwa, które nie uległo przedawnieniu. Kategoria 11 SDI 42 15

2018-06-07T11:26:20+00:00 2015/10/29|Teza: 11. Odpowiednie stosowanie|