Dokumenty rocznika: 2018

WO-29/18

Odpowiednie stosowanie przepisu art. 426 § 1 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym powoduje, że od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia dochodzenia przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego jako sądu odwoławczego. Natomiast rozstrzygnięcie sądu odwoławczego, zapadłe w [...]

2019-04-15T12:38:58+00:00 2018/04/04|Teza: 18. Pozostałe|Słowa kluczowe: |

WO-28/18

Niedopuszczalne są z mocy ustawy środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji, które w ogóle nie podlegają zaskarżeniu. Dotyczy to postanowień, które nie zamykają drogi do wydania wyroku lub co do których ustawa nie [...]

WO-19/18

W sprawie, w której rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia dochodzenia, istotą czynności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie jest orzekanie w przedmiocie odpowiedzialności radcy prawnego, lecz kontrola zasadności postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego. Od postanowienia sądu dyscyplinarnego w tej materii [...]

2019-04-15T12:21:25+00:00 2018/03/26|Teza: 18. Pozostałe|Słowa kluczowe: |

WO-3/18

Zgodnie z art. 432 k. p. k. cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania chyba, że zachodzą bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 k. p. k. lub orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe w rozumieniu [...]