Dokumenty rocznika: 2017

WO-155/17

Teza: przedawnienie karalności W przypadku przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego sąd odwoławczy uchyla orzeczenie sądu I instancji i umarza postępowanie 155.17.docx (1)

2018-10-01T13:09:08+00:00 2017/12/15|Teza: 15. Przedawnienie|

WO-145/17

Teza: wolność słowa i pisma Radca prawny wykonując czynności zawodowe zobowiązany jest do ponadprzeciętnej i profesjonalnej dbałości o kulturę słowa w sposób który nie godziłby w dobra osobiste innych osób. 145.17.docx

2018-10-01T13:05:57+00:00 2017/12/15|Teza: 08. Wolność słowa i pisma|

WO-132/17

Teza: rażąca niewspółmierność kary Rażąca niewspółmierność kary zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez [...]

WO-131/17

Teza: brak naruszenia zasad etyki Nie stanowi deliktu dyscyplinarnego nie przedkładanie sądowi przez pełnomocnika procesowego dowodów niekorzystnych dla mocodawcy. W przypadku „zasypania” pełnomocnika procesowego przez klienta dowodami, radca prawny ma prawo a także obowiązek dokonać [...]